DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, np. w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z zawartej umowy. Często firma, na skutek niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę, nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec innych podmiotów, co może wiązać się chociażby z obowiązkiem zapłaty kary umownej i powstaniem po stronie firmy szkody. Moja pomoc polega na dochodzeniu odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę.

Działam sprawnie i stanowczo

Po otrzymaniu sprawy bezzwłocznie podejmuję działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz oszacowanie wysokości roszczeń. Klient otrzymuje pełną informację przedstawiającą plan działania. Zakres moich obowiązków obejmuje występowanie do podmiotów zobowiązanych z żądaniem naprawienia wyrządzonej szkody, a w przypadku braku porozumienia także reprezentowanie klientów przed sądem.

Sprawy, których się podejmuję

Zajmuję się nie tylko dochodzeniem odszkodowań, ale również zabezpieczaniem klientów przed sytuacjami, w których może dojść do szkody. Oferuję pomoc w sprawach dotyczących prawa umów handlowych. Poprawnie sformułowany kontrakt zminimalizuje ryzyko sytuacji spornych między klientem a kontrahentem. Tym samym jasno określone warunki umowy będą przemawiały na korzyść klienta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Działam na terenie Krakowa, Liszek, Zabierzowa, Skawiny, Wadowic, Zatora, Brzeźnicy, Oświęcimia, Chrzanowa, Zakopanego, Katowic i Bielska-Białej.