INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej umieszczono informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Kancelarię.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kornaś-Gierek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kornaś-Gierek w Łączanach (34-115), ul. Stolarska 16, NIP: 5512554158, REGON: 381180461.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kornasgierek.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przedstawiono poniżej. W celu uzyskania pełniej informacji proszę wybrać odpowiednią opcję:

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej umieszczono informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Kancelarię.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kornaś-Gierek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kornaś-Gierek w Łączanach (34-115), ul. Stolarska 16, NIP: 5512554158, REGON: 381180461.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kornasgierek.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przedstawiono poniżej. W celu uzyskania pełniej informacji proszę wybrać odpowiednią opcję:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- klienci i potencjalni klienci

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla klientów i potencjalnych klientów

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych- art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej; wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (np. związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych szczególnych kategorii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda- art. 9 ust 2 lit a RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania była Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody lub krócej, jeśli zgoda zostanie wycofana lub się zdezaktualizuje.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia
i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia
i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej.
W zakresie, w jakim Pani/Pan wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, ich podanie jest dobrowolne
i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- klienci i potencjalni klienci

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla klientów i potencjalnych klientów

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych- art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej; wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (np. związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych szczególnych kategorii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda- art. 9 ust 2 lit a RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania była Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody lub krócej, jeśli zgoda zostanie wycofana lub się zdezaktualizuje.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia
i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia
i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej.
W zakresie, w jakim Pani/Pan wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, ich podanie jest dobrowolne
i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- kontrahenci

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla Kontrahentów Administratora

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach:
zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
– podstawą prawną przetwarzania jest umowa- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
wypełnienia przez Administratora obowiązkówów prawnych, w szczególności związanych
z przechowywaniem dokumentacji księgowo- rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obowiązków podatkowych;
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celach realizacji kontaktu i wymiany informacji, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucjom, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne i hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- kontrahenci

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla Kontrahentów Administratora

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach:
zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
– podstawą prawną przetwarzania jest umowa- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
wypełnienia przez Administratora obowiązkówów prawnych, w szczególności związanych
z przechowywaniem dokumentacji księgowo- rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obowiązków podatkowych;
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celach realizacji kontaktu i wymiany informacji, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucjom, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne i hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- osoby reprezentujące kontrahentów i inne osoby kontaktowe

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób reprezentujących kontrahentów i innych osób kontaktowych

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia umowy i wykonywania umowy z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje, w  tym kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawie wykonywania tej umowy
  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość zawierania i wykonywania umów z podmiotami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania kontrahenta lub klienta, możliwość kontaktowania się
  z reprezentantami swoich klientów lub kontrahentów w związku z wykonywaniem umowy- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. z przepisów o rachunkowości
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana Dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości kontaktu i obsługi umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- osoby reprezentujące kontrahentów i inne osoby kontaktowe

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób reprezentujących kontrahentów i innych osób kontaktowych

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia umowy i wykonywania umowy z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje, w  tym kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawie wykonywania tej umowy
  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość zawierania i wykonywania umów z podmiotami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania kontrahenta lub klienta, możliwość kontaktowania się
  z reprezentantami swoich klientów lub kontrahentów w związku z wykonywaniem umowy- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. z przepisów o rachunkowości
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana Dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości kontaktu i obsługi umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- klienci z urzędu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób na rzecz, których Administrator świadczy pomoc prawną z urzędu

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym świadczenia pomocy prawnej jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik z urzędu lub kurator, przechowywania dokumentacji i prowadzenia sprawozdawczości finansowej; wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z rachunkowością
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Administrator może także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii przekazane przez Panią/Pana w związku ze świadczeniem pomocy prawnej
  – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda- art. 9 ust 2 lit a RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres do czasu występowania w sprawie jako wyznaczony z urzędu pełnomocnik lub kurator, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania była Pani/Pana zgoda przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody lub krócej, jeśli zgoda zostanie wycofana lub się zdezaktualizuje.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub od uprawnionych instytucji (np. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie; sądy; urzędy;). Od powyżej wskazanych podmiotów pozyskujemy takie dane jak: Pani/Pana imię i nazwisko, dane adresowe, sygnaturę sprawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik z urzędu lub kurator. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia pomocy prawnej.

W zakresie w jakim Pani/Pan wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, ich podanie jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- klienci z urzędu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób na rzecz, których Administrator świadczy pomoc prawną z urzędu

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym świadczenia pomocy prawnej jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik z urzędu lub kurator, przechowywania dokumentacji i prowadzenia sprawozdawczości finansowej; wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z rachunkowością
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Administrator może także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii przekazane przez Panią/Pana w związku ze świadczeniem pomocy prawnej
  – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda- art. 9 ust 2 lit a RODO;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucją, organom i podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres do czasu występowania w sprawie jako wyznaczony z urzędu pełnomocnik lub kurator, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania była Pani/Pana zgoda przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody lub krócej, jeśli zgoda zostanie wycofana lub się zdezaktualizuje.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub od uprawnionych instytucji (np. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie; sądy; urzędy;). Od powyżej wskazanych podmiotów pozyskujemy takie dane jak: Pani/Pana imię i nazwisko, dane adresowe, sygnaturę sprawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik z urzędu lub kurator. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia pomocy prawnej.

W zakresie w jakim Pani/Pan wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, ich podanie jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- osoby kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, listownie, mailowo oraz podmioty, z którymi kontaktuje się Administrator

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, listownie, e-mailowo oraz podmioty, z którymi kontaktuje się Administrator

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez Administratora, w tym przygotowania i przedstawienia oferty
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądnie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu umożliwienia kontaktu mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celach związanych z zawieraniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych (np. wymiana wizytówek)
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów i koniecznością udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, udzielenia odpowiedzi na zapytanie nadawcy, także w przypadku przekazywania przez nadawcę danych nadmiarowych oraz danych szczególnych kategorii
  – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Pani/Pana zgoda- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnych kategorii;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa, podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Panią/Pana lub przez Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny w związku z prowadzeniem korespondencji oraz przedstawieniem oferty, a także w okresie przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w pozostałych celach – do czasu zakończenia lub wykonania umów zawartych z Kontrahentami/Klientami Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora  w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celu wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu przez Administratora i obsługi zgłoszonej sprawy, a w niektórych przypadkach brak możliwości realizacji zawartej umowy.

W zakresie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- osoby kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, listownie, mailowo oraz podmioty, z którymi kontaktuje się Administrator

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
dla osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, listownie, e-mailowo oraz podmioty, z którymi kontaktuje się Administrator

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez Administratora, w tym przygotowania i przedstawienia oferty
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądnie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu umożliwienia kontaktu mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celach związanych z zawieraniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych (np. wymiana wizytówek)
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów i koniecznością udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, udzielenia odpowiedzi na zapytanie nadawcy, także w przypadku przekazywania przez nadawcę danych nadmiarowych oraz danych szczególnych kategorii
  – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Pani/Pana zgoda- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnych kategorii;

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa, podmiotom, z którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Panią/Pana lub przez Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny w związku z prowadzeniem korespondencji oraz przedstawieniem oferty, a także w okresie przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w pozostałych celach – do czasu zakończenia lub wykonania umów zawartych z Kontrahentami/Klientami Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora  w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celu wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu przez Administratora i obsługi zgłoszonej sprawy, a w niektórych przypadkach brak możliwości realizacji zawartej umowy.

W zakresie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.