WINDYKACJA

Oferuję usługi z zakresu windykacji. Zajmuję się prowadzeniem mediacji i negocjacji, a w przypadku braku porozumienia reprezentowaniem klienta w procesie sądowym i nadzorowaniem postępowania egzekucyjnego.

Proces windykacji należności

Celem moich działań jest windykacja należności, która przynosi efekty już na drodze polubownej, przy ominięciu konieczności prowadzenia sporu na etapie sądowym. Proces odzyskiwania wierzytelności od dłużników jest złożony i rozpoczyna się od wezwania do zapłaty. Jeśli dążenie do polubownego rozwiązania sporu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wówczas kieruję sprawę na drogę postępowania sądowego. Uzyskanie klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji. Kolejno w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez dłużnika, składam wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzoruję cały proces odzyskania należności.