PRAWO BUDOWLANE

Świadczę pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa budowlanego. Sporządzam umowy o prace projektowe i umowy o roboty budowlane. Reprezentuję klientów przed organami administracji publicznej.

Pomoc prawna a budowa domu

Zapewniam wsparcie prawne w przypadku decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę. Zajmuję się sporządzeniem i złożeniem odwołania w imieniu klienta. Pomagam w rozwiązywaniu kwestii spornych, np. związanych z kwestionowaniem zezwolenia na budowę przez właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Umowy z wykonawcami

Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu prawa umów handlowych pomagam klientom w zawieraniu umów z wykonawcami. Zajmuję się sporządzaniem i opiniowaniem umów w celu zminimalizowania ryzyka poniesienia przez klientów strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.